เครื่องมือการบริหารหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
ดาวน์โหลด

Collapseกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ
  มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี
  ประกาศราชกิจจา เรื่องกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 56
  4 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
  การตรวจสอบการรับรองหลักสูตรจากสกอ

แบบสอบถาม

Collapseทำแบบสอบถาม
  แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษา
  แบบสอบถามความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อครูนิเทศติดต่อสอบถาม

กรุณาติดต่อทางอีเมล์ soonwa4@hotmail.comข่าวสาร

Collapseหมวดข่าวจาก สอศ
  การรับรองหลักสูตรจากสกอช่วยเหลือ

Collapseเอกสาร
  ตัวอย่างคอศ2
  ตัวอย่างคอศ3
  ตัวอย่างคอศ4
  ตัวอย่างคอศ5
  ตัวอย่างคอศ6
  template คอศ2
  template คอศ3
  template คอศ4
  template คอศ5
  template คอศ6
  กลยุทธการสอนและกลยุทธการประเมินผลการเรียน
Collapseคู่มือ (Continued on the next page)
  คู่มือการใช้งานสอศ.
  คู่มือการใช้งานสถาบัน
  คู่มือการใช้งานวิทยาลัย
  คู่มือการใช้งานคอศ1
  คู่มือการใช้งานคอศ2
  คู่มือการใช้งานคอศ3
  คู่มือการใช้งานคอศ4
Page 1 of 2 (28 items)< Prev12Next >Error!


Label


OK

Success!

Label


OK